ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายเดือน) รวมยื่นภาษี และประกันสังคมผ่านทางอินเทอร์เน็ต
จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน

Package

อัตราค่าบริการ

จำนวนเอกสาร

SS 2,500 1 – 20 รายการ ต่อเดือน
S 3,000 21 – 50 รายการ ต่อเดือน
M 3,500 51 – 100 รายการ ต่อเดือน
L 5,000 101 – 200 รายการ ต่อเดือน
XL 6,000 201 – 300 รายการ ต่อเดือน
XXL 8,000 301 รายการ ต่อเดือนขึ้นไป

หมายเหตุ

1. อัตราค่าบริการข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ ปริมาณเอกสาร
ความยากง่ายของเนื้องาน และบริการเพิ่มเติมของผู้ประกอบการ
2. อัตราค่าบริการไม่รวมไฟล์จัดทำ รายละเอียดสต๊อกสินค้า

*** เรียนท่านลูกค้า ค่าน้ำมันและทางด่วนต่างๆ ในแต่ละเดือน รวมนับเป็นเอกสาร 1 ชุด ***
** เอกสาร 1 ชุด นับ บิลขายสินค้า 1 ใบ และบิลซื้อสินค้า 1 ใบ เป็น 1 ชุด **

ขอบเขตการให้บริการรับทำบัญชี (รายเดือน)

1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า ก่อนการจัดทำภาษี และบันทึกบัญชี
2. จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54
3. จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย ประจำเดือน
5. จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 (VAT)
6. จัดทำและยื่น ภ.พ.36
7. จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
8. บันทึกบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
9. จัดทำสมุดรายวันที่เกี่ยวข้อง (เช่น สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับเงิน
สมุดรายวันจ่ายเงิน เป็นต้น)
10. ปิดบัญชี ส่งงบการเงินรายเดือน (ทำการปิดบัญชี ส่งงบการเงินประจำเดือน ในกรณีที่ลูกค้าต้องการข้อมูลเพื่อการ
บริหารแบบรายเดือน)
11. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน (เช่น ทะเบียนทรัพย์สิน, รายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น)